Všeobecné obchodné podmienky pre rezerváciu služieb cestovného ruchu sprostredkované agentúrou B – Travel

Podmienky pre rezerváciu

Rezervácie ubytovania, transfery, požičanie auta, okružné jazdy, výlety a iné, cez sprostredkovateľskú agentúru B-Travel (ďalej iba B-Travel). B-Travel vystupuje v rámci svojej činnosti ako sprostredkovateľ služieb v oblasti cestovného ruchu. V prípade objednávky sa uskutočňuje zmluva výlučne medzi Vami a daným poskytovateľom služby (ubytovanie, transfery, požičanie auta, okružné jazdy, výlety, atď.). Nasledujúce podmienky teda platia výlučne pre našu sprostredkovateľskú činnosť a nemajú žiadny vplyv na podmienky, za ktorých vznikajú tieto sprostredkované služby. Všetky údaje, ktoré nájdete na našom webe sú zverejňované konkrétnym poskytovateľom služby, a preto sa riadia zodpovedajúcimi všeobecnými podmienkami vyššie uvedeného poskytovateľa. Na Vami vybrané ceny sa môžu vzťahovať zvláštne úpravy a obmedzenia zo strany poskytovateľa. Ak by nastali, budete na toto pred objednávkou zvlášť písomne upozornený.

Účel služieb B-Travel

B-Travel bola založená ako otvorená on-line platforma, ktorá má za cieľ obsahovať čo najkomplexnejšiu paletu služieb v oblasti cestovného ruchu, ktorá sa predkladá návštevníkom formou elektronického obchodu. Návštevník webovej prezentácie je prvý z troch strán, vstupujúcich do zmluvne právneho vzťahu s poskytovateľom služby, u ktorého si službu objednáva, a to formou záväznej objednávky, ako klient. Poskytovateľ služby je tu stranou druhou. B-Travel, ktorý je so všetkými poskytovateľmi jednotlivých služieb rovnako v záväznom, právne podloženom zmluvnom vzťahu ako prostredník, tvorí stranu tretiu. Táto strana odovzdáva údaje od strany prvej (klienta), strane druhej (poskytovateľovi služby). Následne B-Travel odovzdáva e-mailom potvrdenie o rezervácii klientovi, pričom vystupuje smerom ku klientovi v mene poskytovateľa, teda strany druhej.

Zmluva o sprostredkovaní

Vyplnením políčok objednávkového formulára záväzne poverujete ubytovaciu sprostredkovateľskú agentúru B-Travel zaistiť službu (ubytovanie, transfer, požičanie auta, výlet, okružnú jazdu a iné) poskytovanú treťou stranou. Písomným potvrdením je zmluva uzatvorená. Náš zmluvný záväzok sa obmedzuje na sprostredkovanie služieb cestovného ruchu (t. j. ubytovanie, transfery, požičiavanie áut, okružné jazdy, výlety, atď.). Ďalšie služby súvisiace s pricestovaním nepatria medzi naše zmluvné povinnosti. Poplatok za sprostredkovanie sa u nás v žiadnom prípade neplatí (ani pri prípadnom neskoršom storne).

Obmedzenie zodpovednosti B-Travel

Pri zadávaní jednotlivých údajov sme odkázaní na informácie, ktoré sú online k dispozícii od jednotlivých poskytovateľov služieb. B- Travel má iba obmedzené možnosti preverovať správnosť týchto údajov. Preto Vám B-Travel neposkytuje žiadne záruky alebo uistenie, týkajúce sa správnosti, úplnosti a aktuálnosti týchto údajov. To isté platí pre ostatné informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke a poskytované tretími stranami. B-Travel takisto neručí za disponibilitu služby (ubytovania, transferu, okružnej jazdy, výletu, atď.) v momente rezervácie. B-Travel ručí z tejto zmluvy iba v nasledujúcich prípadoch: 1. pri porušení hlavných zmluvných povinností; 2. vo zvláštnych prípadoch pri porušení zmluvných povinností, iba v prípade úmyselnej a hrubej nedbalosti.

Vo všetkých prípadoch je ručenie spoločnosti B-Travel obmedzené zmluvnou cenou konkrétneho úkonu.

Poplatky

1. B-Travel si za svoje sprostredkovateľské aktivity neúčtuje žiadne poplatky. 2. Všetky úkony spojené s ubytovaním uskutočňuje konkrétny poskytovateľ služby. Ten taktiež vystavuje všetky účty. 3. V prípade storna sa jeho výška riadi podľa predpisov a smerníc jednotlivých poskytovateľov služieb, ktoré sú uvedené na stránke prevádzkovateľa služby a v potvrdzovacom e-maily.

Záruka kreditnou kartou

1. Aby bolo zabezpečené, že Vaša rezervácia prebieha hladko B-Travel je potrebné používať informácie, ako je vaše meno a adresa, údaje o kreditnej karte, špeciálne potreby a požiadavky atď. Na ochranu týchto údajov budeme uplatňovať príslušné bezpečnostné opatrenia. Napriek tomu, B-Travel môže sprístupniť informácie o vás do iných organizácií, ktoré sú spoločníkmi alebo do pridružených poskytovateľov služieb alebo organizáciám, ktoré sú s nimi v zmluvnom vzťahu.

2. Hotely požadujú údaje o kreditnej karte, aby bola zaručená Vaša rezervácia. Informácia o Vašej kreditnej karte bude odoslaná priamo do Vami vybratého hotela. Ak robíte rezerváciu, budete automaticky uzatvárať dohodu s hotelom, ktorý ste si vybrali. Za Váš pobyt v hoteli Vám z Vašej kreditnej karty nestrhneme žiadnu čiastku. Ubezpečujeme Vás, že berieme zodpovednosť, pokiaľ sa jedná o informácie z Vašej kreditnej karty, veľmi vážne. Využívame priemyselný štandard "Secure Socket Layer", technológiu pre kryptovanie údajov z Vašej kreditní karty.

3. Preto môžeme zaručiť, že každá vykonaná transakcia, je 100% bezpečná. Spoločnosť, prevádzkujúca kreditné karty, je povinná uhradiť zostávajúcu časť.

4. Existujú tiež špeciálne ponuky ubytovania a ďalších služieb, z ktorých zákazníci profitujú z dôvodu nízkych cien, ktoré nemôžu byť zrušené a zmeny nie je možné vykonať, v niektorých prípadoch zákazníci musia zaplatiť zvláštny poplatok, aby sa ponuka zrealizovala. Prosím, berte do úvahy, že hotely a ďalší poskytovatelia služieb vyberajú zálohy vo výške celkovej čiastky za tieto služby a takéto ponuky nazývajú "ponuky bez refundácie" - čo znamená, že už zaplatená čiastka je nevrátiteľná.

5. Ostatné služby sa riadia pravidlami a podmienkami konkrétneho poskytovateľa týchto služieb.

Potvrdenie rezervácie

1. Vami urobená rezervácia je považovaná firmou B-Travel za prijatú, hneď ako dostanete potvrdenie rezervácie. Potvrdenie Vašej objednávky Vám bude zaslané e-mailom na Vami špecifikovanú adresu. Uistite sa, že na svojom e-mailovom konte nemáte nastavený žiadny filter tak, že e-mail od nás by mohol byť odmietnutý. Naše potvrdenie rezervácie bude obsahovať všetky rezervačné údaje spolu s číslom objednávky. Vy, spolu s prevádzkovateľom služby, tiež dostanete e-mailom kópiu, obsahujúcu údaje o rezervácii. Toto potvrdenie môže slúžiť ako dôkaz o vašom nároku na vybrané služby. 2. Zmluva je obvykle zasielaná e-mailom na adresu uvedenú zákazníkom. 3. Potvrdenie rezervácie založené na nepresných údajoch v našom rezervačnom formulári, alebo na chybe (napr. izba bola obsadená iným spôsobom), treba posudzovať ako neodoslané. 4. Zadávanie nesprávnych údajov má za následok zrušenie zmluvy. 5. Pôvodca bude zodpovedný za akékoľvek straty a škody a nebude mať nárok na vrátenie už uskutočnenej platby. 6. Zmluvy sa spravidla zasielajú e-mailom. 7. Potvrdenie rezervácie vytvorené na základe nesprávnych údajov v rezervačnom formulári, alebo omylu (objekt bol obsadený iným spôsobom), platí pri zistení ako nepodané. Zadanie nesprávnych údajov má za následok anulovanie zmluvy. Pôvodca ručí za prípadné škody a nemá nárok na náhradu už uskutočnených platieb.

Prerezervovanie / zmeny / storná / výdavky

1. Prerezervovanie /zmena zarezervovanej a potvrdenej služby (viď. vyššie) sú možné iba odstúpením od zarezervovaného a súčasnou obnovenou rezerváciou iného ubytovania. Za prerezervovanie/zmenu ubytovania Vám zo strany B-Travel nebude zaúčtovaná žiadna čiastka. 2. V prípade Vášho konečného odstúpenia od zmluvy, riadi sa výška k tomuto účelu nabiehajúcich nákladov podmienkami konkrétneho poskytovateľa služby, ktoré sa dozviete z webovej stránky, resp. nášho e-mailu.

Táto webová stránka je Vám, klientovi, ponúkaná pre finálnu potrebu. Využitie týchto stránok Vami a/alebo Vašim súhlasom s nasledujúcimi predpismi, podmienkami a upozorneniami bezo zmien, znamená Váš súhlas s týmito všetkými predpismi, podmienkami a upozorneniami. Ak nie ste s týmito predpismi a podmienkami uzrozumený, potom nie ste oprávnený využívať tieto webové stránky.

Obmedzenie na koncové využitie

Tato webová stránka je určená na Vašu osobnú potrebu. Informácie a Služby z nej získané nie je povolené meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, vystavovať, predvádzať, rozmnožovať, publikovať, licencovať, urobiť z nej odvodené diela, ani odovzdávať, či predávať, bez písomného povolenia B-Travel.

Obmedzenie ručenia

1. Pre overovanie správnosti informácií, uverejnených na týchto webových stránkach, vynakladá B-Travel náležité úsilie. Napriek tomu zohľadnite, že B-Travel nezaručuje, že tieto informácie neobsahujú chyby, a berte na vedomie, že tieto, na týchto stránkach zverejnené informácie a služby môžu obsahovať nepresnosti a preklepy. Tu pripravované informácie sú podrobované pravidelným zmenám. B-Travel a jeho partneri môžu na týchto stránkach kedykoľvek uskutočňovať vylepšenia a/alebo zmeny. 2. Ani B-Travel, ani jeho partneri nedávajú na určité účely žiadne uistenia, alebo záruky, ohľadne spôsobilosti informácií, softvéru, produktov a služieb. Dodávaniu na týchto stránkach ponúkaných služieb venuje B-Travel náležitú, na trhu zvyčajnú starostlivosť. 3. B-Travel a/alebo jeho partneri týmto odmietajú všetky ubezpečenia, písomné záruky a podmienky ohľadne týchto informácií, softvéru, produktov a služieb, vrátane všetkých implicitných ubezpečení, písomných záruk a podmienok ohľadne štandardu kvality, spôsobilosti na určitý úkon, vlastníctva a rešpektovania práv tretích strán, nezávisle na tom, či tieto vyplývajú zo zákonných, či iných právnych príčin. 4. Akékoľvek ručenie strán spol. B-Travel a/alebo ich partnerov sa obmedzuje na úmyselnú, či hrubú nedbalosť. 5. B-Travel a/alebo jeho partner ručí za nepriame, mimoriadne, vedľajšie, alebo následné škody, vyplývajúce z využívania tejto webovej stránky, alebo omeškania, alebo nemožnosti tohto využívania, alebo na týchto stránkach sprístupnených informácií, softvéru, produktov a služieb, alebo vyplývajúcich z ich využívania, nezávisle na právnej príčine takéhoto ručenia, iba ak sa jedná o typické a predvídateľné škody. Toto platí rovnako vtedy, ak bol B-Travel, alebo jeden z jeho dodávateľov na možnosť škody predtým upozorňovaný. Ručenie spoločnosti B-Travel a/alebo jej partnerov sa v každom jednotlivom prípade obmedzuje na najvyššiu čiastku z celkovej hodnoty konkrétnej obchodnej transakcie, z ktorej sa tento nárok odvíja; nezávisle na právnej príčine, na ktorej je tento nárok založený. Vaše zákonné práva spotrebiteľa zostávajú nedotknuté vyššie uvedenými obmedzeniami.

Žiadne nezákonné alebo zakázané využívanie

Ako podmienku pre Vaše využívanie týchto webových stránok sa zaručujete spol. B-Travel, že tieto nepoužijete k akémukoľvek účelu, ktorý je nezákonný, alebo v súlade s jej predpismi, podmienkami a upozorneniami zakázaný.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Tieto webové stránky môžu obsahovať odkazy na stránky, prevádzkované inými stranami, ako spoločnosťou B-Travel. Tieto hyperlinky sú Vám k dispozícii iba vo forme odkazov, B-Travel nekontroluje tieto weby a nie je za ich obsah zodpovedný. Začlenenie odkazov na takéto webové stránky strán B-Travel neimplikuje ani súhlas s obsahom týchto stránok, ani spojenie s ich prevádzkovateľmi.

Zmeny týchto predpisov a podmienok

B-Travel si vyhradzuje právo meniť predpisy, podmienky a upozornenia, v súlade, s ktorými je webová stránka predkladaná. Toto právo nemá žiadny vplyv na aktuálne predpisy a podmienky, ktoré ste akceptovali svojimi riadnymi rezerváciami.

Vyššia moc

Zásahy vyššej moci, ktoré podstatne sťažujú, alebo úplne znemožňujú splnenie objednávky, oprávňujú B-Travel k odloženiu splnenia záväzkov alebo k odstúpeniu od zmluvy po dobu trvania udalosti, pričom by klientovi/tom nevznikol/i nárok/y na náhradu škody. Vyššou mocou sa rozumie štrajk, výluka, preťaženie internetu a ostatné okolnosti, ktorými je B-Travel priamo alebo nepriamo zasiahnutý.

Ochrana údajov

1. Klient je upozornený na skutočnosť, že údaje, ktoré poskytuje v rámci existujúcich zmluvných vzťahov (najmä meno a adresa), sú v požadovanom rozsahu automatickou formou uložené, čo do úpravy, zmien zmluvných vzťahov, podané, spracované a použité v potrebnom rozsahu firmou B-Travel. Klient sa ďalej upozorňuje na to, že B-Travel tieto užívateľské údaje v zákonnom rámci podáva, spracováva a používa. 2. Klient sa upozorňuje na to, že údaje, ktoré v rámci existujúceho zmluvného vzťahu poskytuje (najmä meno a adresa), firmou B-Travel v tom pre založenie, čo do úpravy alebo zmeny zmluvného vzťahu, sú v potrebnom rozsahu automatizovaným spôsobom uložené, podávané, spracovávané a používané. Klient sa ďalej upozorňuje na to, že užívateľské a zúčtovacie údaje zhromažďuje, spracováva a používa firma B-Travel v medziach zákona. 3. Klient sa upozorňuje, že osobné údaje, ktoré sme dostali k rezervácii budú firmou B-Travel uložené iba k rezervácii. V žiadnom prípade tu nedochádza k poskytovaniu údajov tretím stranám.

Zdržovacie právo, vyúčtovanie

1. Klient nesmie uplatňovať žiadne zdržovacie právo, pokiaľ sa nejedná o požiadavky z rovnakého zmluvného pomeru. 2. Klient smie požadovať iba také náhrady škody, ktoré sú nesporné, alebo právne stanovené.

Záverečné podmienky

1. Ak je jedna z týchto obchodných podmienok neúčinná, zostává platnosť ostatných podmienok nedotknutá. Namiesto neúčinných obchodných podmienok nastupuje právne prípustná úprava, ktorá sa najviac približuje ekonomickému zámeru. 2. Na túto zmluvu je aplikované právo Slovenskej republiky. 3. Vedľajšie ústne dohovory sú irelevantné. Zmeny a doplnenia zmluvy potrebujú k platnosti písomnú formu a písomné potvrdenie od spoločnosti B-Travel.

Menu

Čeština  Slovensky 

  Currency: